Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Begripsbepaling

1.1 Onder Schelde Bewindvoeringen wordt verstaan: Schelde Bewindvoeringen B.V., gevestigd te Terneuzen, Kamer van Koophandel nummer:72824441, BTW nummer: NL859250155B01.
1.2 Onder cliënt wordt verstaan: de natuurlijke persoon die een overeenkomst met Schelde Bewindvoeringen B.V. heeft.
1.3 Budgetbeheer: alle werkzaamheden en bijkomende activiteiten met betrekking tot het beheren van de inkomsten van cliënt en het voor rekening van de cliënt volgens het budgetplan verrichten van betalingen.
1.4 Budgetplan: het, in overleg met de cliënt (of diens gemachtigde/ hulpverlener), opgestelde plan waarin op basis van de beschikbare inkomsten de betaling van vaste lasten en variabele lasten plaatsvindt, waarbij eventueel reserveringen voor periodieke financiële verplichtingen worden gedaan.
1.5 Inkomsten: inkomsten van de cliënt uit hoofde van een arbeidsverhouding, socialezekerheidswetten, inkomensondersteunend maatregelen en overige componenten, die in redelijkheid en billijkheid tot het inkomen gerekend kunnen worden.

Artikel 2 Toepassingsgebied

2.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Schelde Bewindvoeringen partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door Schelde Bewindvoeringen uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 Aangaan overeenkomst

3.1 Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Schelde Bewindvoeringen eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Schelde Bewindvoeringen.
3.2 De verplichtingen van Schelde Bewindvoeringen gaan nooit verder dan door Schelde Bewindvoeringen schriftelijk is bevestigd.
3.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode dewelke is opgenomen in de overeenkomst.
3.4 Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.
3.5 Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode vermeld in het contract steeds automatisch verleng voor eenzelfde periode, tenzij anders afgesproken in het contract. Automatische verlening kan opgezegd worden per aangetekende brief tegen het eind van de (verlengde) contractduur met inachtneming van een opzeggingstermijn van één (1) maand.

Artikel 4 Offerte en totstandkoming overeenkomst

4.1 Alle schriftelijke aanbiedingen van Schelde Bewindvoeringen zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Schelde Bewindvoeringen gerechtigd het aanbod te wijzigen.
4.2 Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij Schelde Bewindvoeringen mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.
4.3 Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en Schelde Bewindvoeringen de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben door middel van een ondertekende offerte en/of opdrachtbevestiging.

Artikel 5 Medewerking door cliënt

5.1 Cliënt zal Schelde Bewindvoeringen steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
5.2 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Schelde Bewindvoeringen verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
5.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is Schelde Bewindvoeringen bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 6 Uitvoering

6.1 Schelde Bewindvoeringen neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.
6.2 Schelde Bewindvoeringen zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van Schelde Bewindvoeringen bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
6.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Schelde Bewindvoeringen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 7 Wijzigingen en meerwerk

7.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Schelde Bewindvoeringen in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.
7.2 Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Schelde Bewindvoeringen.
7.3 Cliënt aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.
7.4 Indien naar het oordeel van Schelde Bewindvoeringen een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is Schelde Bewindvoeringen bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 8 Honorarium

8.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen.
8.2 Alle tarieven zijn exclusief reis- en verblijfskosten, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 9 Prijs en betaling

9.1 Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen in de overeenkomst, vindt de betaling voor de diensten vooraf door middel van automatische incasso plaats. Het onterecht storneren van een incasso door Schelde Bewindvoeringen komt in rekening van de cliënt. Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Schelde Bewindvoeringen aan te wijzen bankrekening.
9.2 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Schelde Bewindvoeringen is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.
9.3 Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van Schelde Bewindvoeringen dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.
9.4 Alle prijzen geven wij aan in euro en zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 10 Termijnen

10.1 Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de cliënt niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van, of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij Schelde Bewindvoeringen schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Schelde Bewindvoeringen ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Bij overmacht worden de leverings en andere verplichtingen van Schelde Bewindvoeringen opgeschort. In dat geval is Schelde Bewindvoeringen verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Schelde Bewindvoeringen zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Schelde Bewindvoeringen kan worden gevergd.
11.2 Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs , verkeers en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien Schelde Bewindvoeringen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Schelde Bewindvoeringen gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 De totale aansprakelijk van Schelde Bewindvoeringen wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium.
12.2 De aansprakelijkheid van Schelde Bewindvoeringen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt Schelde Bewindvoeringen onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Schelde Bewindvoeringen ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.
12.3 Schelde Bewindvoeringen is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk Schelde Bewindvoeringen, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
12.4 Opdrachtgever zal Schelde Bewindvoeringen en/of het tussenkomstbureau vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.
12.5 Buiten de in artikel 11.1 genoemde aansprakelijkheid rust op Schelde Bewindvoeringen geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

Artikel 13 Annulering

13.1 Schelde Bewindvoeringen behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi )overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Schelde Bewindvoeringen kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Schelde Bewindvoeringen de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Beëindiging

14.1 Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 15 Toepasselijk recht

15.1 Alle overeenkomsten met cliënten zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 16 Geschillen

16.1 Alle geschillen welk tussen Schelde Bewindvoeringen en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door een bevoegde rechter.
16.2 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.

Artikel 17 Geheimhouding

17.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 18 Intellectuele eigendommen

18.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 16 (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Schelde Bewindvoeringen zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.
18.2 Schelde Bewindvoeringen behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht
18.3 Alle door Schelde Bewindvoeringen verstrekte stukken zoals adviezen, rapporten, plannen, contracten en andere geestesproducten van Schelde Bewindvoeringen en dat in de ruimste zin des woord, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door cliënt en mogen niet door hem, al dan niet door inschakeling van derden, zonder voorafgaande toestemming van Schelde Bewindvoeringen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht. Zonder voorafgaande toestemming van Schelde Bewindvoeringen mag niets uit de uitvangen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.

Artikel 19 Privacy, gegevensverstrekking en geheimhouding

19.1. De persoonsgegevens van cliënt worden opgenomen, ten behoeve van het budgetbeheer, in het cliëntregistratiesysteem van Schelde Bewindvoeringen (OnView).
19.2. Op de registratie van de persoonsgegevens van de cliënt is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing, waarin de privacy van (Europese) burgers is geregeld.
19.3. Onbevoegden krijgen geen inzicht in deze gegevens.
19.4. De budgetbeheerder verstrekt slechts relevantie informatie/gegevens aan derden in het belang van de cliënt of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de werkzaamheden in het kader van het budgetplan en is steeds bevoegd om deze informatie/gegevens uit te wisselen met derden.
19.5. Voor de overige bepalingen ten aanzien van gegevensvertrekking en geheimhouding verwijzen wij naar de Privacyverklaring van Schelde Bewindvoeringen, die eveneens op de website van Schelde Bewindvoeringen beschikbaar is.
19.6. Schelde Bewindvoeringen heeft geen beschikking over DigiD inloggegevens van de cliënt. Indien nodig en/of gewenst zal gewerkt worden met een door de cliënt afgegeven machtiging.

Artikel 20 Slotbepaling

20.1 Schelde Bewindvoeringen is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.
20.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
20.3 Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schelde Bewindvoeringen.