Privacybeleid

Privacyreglement Schelde Bewindvoeringen B.V.

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Toelichting op het Reglement

Schelde Bewindvoeringen B.V. verder te noemen Schelde Bewindvoeringen

Schelde Bewindvoeringen mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Schelde Bewindvoeringen de plicht om haar cliënten:

  • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Schelde Bewindvoeringen worden verwerkt;
  • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
  • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Schelde Bewindvoeringen vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Schelde Bewindvoeringen in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Schelde Bewindvoeringen expliciet om uw toestemming moet vragen.

De persoonsgegevens die Schelde Bewindvoeringen gebruikt en het doel van het gebruik

Schelde Bewindvoeringen verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u cliënt wordt of bent van Schelde Bewindvoeringen, een werknemer van of werkzaam persoon bent van Schelde Bewindvoeringen of u via het contactformulier contact met ons opneemt. Schelde Bewindvoeringen verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboorteplaats, BSN nr., geslacht, kopie legitimatiebewijs, gegevens partner (incl BSN nr.),
kinderen en burgerlijke staat. Deze gegevens stellen ons in staat om:

  • De overeenkomst die cliënten met Schelde Bewindvoeringen sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
  • Uitspraak van de rechtbank om de bewindvoering uit te kunnen uitvoeren (1 Bw. Art 431 e.v.);
  • Onze dienstverlening te kunnen leveren;
  • Cliënten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
  • Om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
  • Onze verplichtingen als werkgever na te komen. 

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Schelde Bewindvoeringen verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Schelde Bewindvoeringen -organisatie, tenzij: 

dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;

dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Schelde Bewindvoeringen met u heeft gesloten.

Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn 

Schelde Bewindvoeringen verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Schelde Bewindvoeringen worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Schelde Bewindvoeringen beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:

uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Schelde Bewindvoeringen om in te loggen in het digitale systeem.

de personen werkzaam voor Schelde Bewindvoeringen hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Schelde Bewindvoeringen verstrekte persoonsgegevens;

Schelde Bewindvoeringen heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;

uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Schelde Bewindvoeringen hanteert een termijn van zeven jaar na de laatste factuur/ declaratie verleende dienst/uit overeenkomst nagekomen afspraak, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Schelde Bewindvoeringen zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.  

Uw rechten als betrokkene 

recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en  met welk doel;

inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;

het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke)verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;

het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;

het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;

het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit via e-mail of brief aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom.

Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Schelde Bewindvoeringen
Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Schelde Bewindvoeringen opnemen en probeert Schelde Bewindvoeringen er samen met u uit te komen. 

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen. Uiteraard zal Schelde Bewindvoeringen ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan. Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Schelde Bewindvoeringen

Privacyreglement Schelde Bewindvoeringen. Versie juni 2022.